Inschrijfvoorwaarden (algemene voorwaarden)

Homeopathie Academie Nederland (HAN)

Hieronder publiceren wij de Inschrijfvoorwaarden / Algemene voorwaarden die gelden voor de studierichtingen Humane homeopathie, Veterinaire homeopathie en Homeopathie en Verloskunde aan de Homeopathie Academie Nederland.

1. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘je’) en de Homeopathie Academie Nederland (HAN) in Almelo die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘de HAN’). De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor je je inschrijft, exclusief het lesmateriaal en inclusief de aan de opleiding verbonden lesdagen, examens en overige toetsing. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. Je schrijft je altijd in voor een jaar met de daarbij behorende betalingsverplichting. Daarna worden de daaropvolgende jaren stilzwijgend verlengd tot en met het afstuderen en ontvang je een betalingsuitnodiging op de vastgestelde momenten. De HAN gaat ervan uit dat je actief aan de opleiding deel zult nemen. De HAN draagt zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. Je mag van de HAN verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. De HAN zal zich inspannen om je in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

2. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een opleiding aan de HAN ga je een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaar je je akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, staat vermeld op de website. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra de HAN je inschrijving heeft ontvangen en de HAN de ontvangst daarvan heeft bevestigd. De inschrijving vindt via het aanmeldformulier op internet plaats.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan jou hebben bevestigd (herroepingsrecht). Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per e-mail of per post een verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden.

3. Toelatingseisen

Voor de opleiding Homeopathie en Verloskunde geldt dat je een diploma Verloskunde nodig hebt.

Om de gekozen opleiding te kunnen doorlopen, dien je te beschikken over een computer met internettoegang. Ook op een tablet en mobiele telefoon kan je aan de slag.

4. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld van de studierichtingen aan de HAN staat vermeld op onze website. Je hebt de mogelijkheid om het lesgeld in meerdere termijnen te voldoen. Bij de HAN kun je naast betaling in 1 termijn ook in 2 of 4 termijnen je lesgeld betalen. Hiervoor worden wel extra administratiekosten in rekening gebracht, per keer betaal je €5,00 ( bij 2 termijnen) en €10,00 (bij 4 termijnen) extra. Het lesgeld is altijd inclusief examengelden en exclusief studieboeken, tenzij anders vermeld.

Je bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. De HAN zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft je de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als je na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is de HAN gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal de HAN het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien je niet aan de met jou overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan de HAN je studie tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien de HAN een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld aangevuld met incasso en bijkomende kosten wordt je studie tijdelijk onderbroken, zodat er geen studietijd verloren gaat.

Je blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake lesgeld.

5. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij je inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.

6. Tussentijdse beëindiging

Bij de HAN schrijf je je per leerjaar in voor de opleiding die je kiest. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Indien je je elektronisch hebt ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen. Het verschuldigde lesgeld voor dat leerjaar waarin je op dat moment studeert blijft verschuldigd.

Indien je de opleiding tussentijds opzegt, vervalt het recht op het afronden van de opleiding en het verkrijgen van het diploma of certificaat. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt. Indien je per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail.

De tussentijdse opzegging is pas officieel als je van de HAN een bevestiging hebt ontvangen.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

7. Lesmateriaal

Voor het lesmateriaal inclusief softwarepakketten van de opleiding dien je zelf te zorgen. Je ontvangt van de HAN een boekenlijst waarop vermeld staat welke boeken je dient aan te schaffen voor de gekozen opleiding.

8. Exameninformatie

Bij de genoemde opleidingen aan de HAN is er per leerjaar sprake van twee centrale toets momenten, je ontvangt hierover tijdig alle informatie.

9. Klachtenservice

Mocht je een klacht hebben over de opleiding dan zal de HAN alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de HAN zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Een klacht kan ingediend worden bij coordinator(at)homeopathieacademie.nl. Deze vragen of klachten worden door de HAN binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de HAN per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een antwoord kunt verwachten. Indien je het niet eens bent met de afhandeling van de klacht kun je schriftelijk een klacht indienen bij Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en gedurende het lopende school jaar bewaard.

10. Geschillen

Bij geschillen kan zowel jij als de HAN een bindend advies vragen bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Voordat je een geschil aanhangig maakt, moet je wel eerst de procedure zoals hierboven beschreven hebben doorlopen en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. Je moet het geschil dan binnen drie maanden na de afhandeling voorleggen aan De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage. Als de HAN aan jou laat weten een geschil voor te leggen aan De Geschillencommissie, dan heb je vijf weken de tijd om aan de HAN te laten weten dat je daarmee al dan niet akkoord gaat. Indien je niet reageert, kan de HAN het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie of aan de rechter. Wanneer je niet akkoord gaat binnen de genoemde termijn, kan de HAN het geschil alleen voorleggen aan de rechter.

Uiteraard worden klachten altijd vertrouwelijk behandeld en bewaard voor de periode van 2 jaar.

11. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover de HAN toerekenbaar tekortschiet en je daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de HAN beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

12. Wet bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door jou verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten) administratie. Deze administratie staat geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder het meldingsnummer m1329153. De HAN zal je gegevens alleen gebruiken om je te blijven informeren over de opleidingen van de HAN of daaraan gerelateerde informatie.

De HAN verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien je bezwaar hebt tegen dit gebruik van je gegevens, dan kan je dit via e-mail aan de HAN laten weten. De student heeft het recht op inzage en waar nodig verbetering van de eigen gegevens.

Worden er video-opnames gemaakt dan wordt altijd aan het begin van de les toestemming gevraagd van de deelnemers.

13. Intellectuele, industriële eigendomsrechten en auteursrecht

Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Homeopathie Academie Nederland (HAN) aan student geleverde producten en diensten komen uitsluitend toe aan de HAN of aan licentiegevers van HAN.

De student erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500,-. Voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de HAN overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.

Het is de student niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HAN enige door HAN aan student geleverde content en/of product en/of resultaat van door HAN geleverde diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, door te sturen of ter beschikking te stellen aan derden, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift of boek (al dan niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

Indien de student merkt dat derden inbreuk maken op de in dit artikel bedoelde rechten, is de student verplicht dit terstond schriftelijk aan de HAN te melden. De student zal zonder schriftelijke toestemming van HAN op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien HAN naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op treden, zal de student daaraan op kosten van HAN alle door HAN gevraagde medewerking verlenen.

Het is studenten niet toegestaan enige in of op een product en/of aan HAN in het kader van geleverde diensten door HAN ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent de in dit artikel bedoelde rechten of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van HAN of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

14. Schorsing

Het directie van de HAN behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

15. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door de HAN worden gewijzigd. De HAN zal studenten minimaal twee weken voor de ingangsdatum informeren over de wijzigingen.

Versie: januari 2019